we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Szkoła Kreatywnych Umysłów

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie zakwalifikowała się do projektu „Szkoły Kreatywnych Umysłów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu są: Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc (wiodące na polskim rynku wydawnictwo edukacyjne) oraz Stowarzyszenie „Nowe Oblicze Edukacji” z Kielc.
Szkoła Podstawowa nr 1 znalazła się w grupie 48 szkół podstawowych z całej Polski (po 3 z każdego województwa Polski) i przez 2 lata szkolne 2013/14 i 2014/2015 będzie pilotażowo wdrażała opracowane programy. W każdej szkole w I roku szkolnym upowszechniania uczestniczyć będzie 1 oddział kl.I, a w drugim – kl. II (w ramach kontynuacji) i nowy oddział kl. I. Program nauczania wdrażany będzie na zajęciach obowiązkowych. Zajęcia pozalekcyjne zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych (typ 1) oraz uczniów mających trudności w nauce (typ 2) realizowane będą na podstawie autorskich scenariuszy nauczycieli (po 120 godz. na oddział w danym roku szkolnym do podziału wg potrzeb uczniów przez nauczycieli) w oparciu o wypracowane w projekcie 2 programy.
Innowacyjność programu polegać będzie na: projektowaniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK oraz na jego interdyscyplinarności, rozumianej jako spójne ujęcie w szczególności treści z edukacji matematycznej, przyrodniczej, technicznej, komputerowej i elementów przedsiębiorczości.
Dodatkowo opracowane zostaną 2 programy zajęć pozalekcyjnych zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz mających trudności w nauce. Ww. 3 programy będą zgodne z podstawą program
ową, a ich nowatorstwo polegać będzie na implikowaniu praktycznych założeń teorii wielorakich inteligencji H. Gardnera (z uwzględnieniem m.in. określenia profili inteligencji i indywidualnych stylów uczenia się uczniów) i TRIZ-Pedagogiki (umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania problemów, rozwoju kompetencji mat.-przyrodniczych i technicznych). TRIZ jest mało znana w polskiej szkole.
W ramach projektu szkoła została wyposażona w specjalnie dobrane środki dydaktyczne i sprzęt IT. Pozwolą one na stworzenie w szkołach pracowni sanlukańskich. Nazwa pracowni nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która jako pierwsza w świecie w XVI w. zastosowała metodę projektu. Potrzeba posługiwania się nią w dydaktyce edukacji wczesnoszkolnej wynika wprost z podstawy programowej, a specjalnie dobrany sprzęt IT i pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom „doświadczać, eksperymentować” zgodnie z założeniami projektu.
Łączna wartość pomocy dydaktycznych i sprzętu IT (laptop, projektor, mobilna tablica interaktywna) przekazanych szkole wynosi 20.000 zł.