we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Regulamin – podręczniki.

Regulamin korzystania
z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych
w Szkole Podstawowej nr1
we Wschowie
§ 1
Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy ,,Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”,
zwany dalej ,,Regulaminem”, reguluje:
a) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub
materiałów edukacyjnych,
b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów
edukacyjnych.
2. Każdy Rodzic i Uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych
podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
§ 2
Słowniczek
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Szkoła – Szkoła Podstawowa nr1 we Wschowie
Biblioteka – biblioteka szkolna
Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów
edukacyjnych.
Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający
realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich
wiadomości i umiejętności.
Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 5 ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z dnia 30 maja 2014 r. poz. 811).
Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.
Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.
Rozdział II
§3
ZADANIA BIBLIOTEKI
1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne
materiały biblioteczne.
2. Biblioteka nieodpłatnie:
– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową
– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
3. Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część
podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub
materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego
podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
Rozdział III
§ 4
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY
1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach
dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne
stanowią własność Szkoły.
3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach
dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
§5
Użytkownicy podręczników szkolnych
1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy
uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy
zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.
§ 6
Okres trwania wypożyczenia
1. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15
września danego roku szkolnego.
2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 20 czerwca danego
roku szkolnego.
§ 7
Procedura wypożyczania podręcznika
1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały
edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
2. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych bibliotekarz wypełnia Protokół
pobrania podręczników, który podpisuje wychowawca klasy- załącznik nr1 do Regulaminu.
3. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby sprawdzili stan podręcznika lub
materiałów edukacyjnych, ewentualne uszkodzenia Rodzice zgłaszają wychowawcy.
4. Na koniec roku szkolnego lub po zakończeniu kolejnych części podręcznika wychowawca
klasy, na podstawie stosownego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu,
zwraca do Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów
swojej klasy.
§8
Zmiana Szkoły
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, przechodzi z jednej szkoły do
innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany komplet podręczników lub materiałów
edukacyjnych.
2. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku
szkolnego nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI
§9
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem
1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany
okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować
podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki
szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty,
mapy, plansze itp.).
§10
Uszkodzenie lub zniszczenie podręczników lub materiału edukacyjnego
1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne
zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich
wykorzystywanie.
2. Na żądanie Wychowawcy klasy lub Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do
uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub
spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie
lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne,
które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i
uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
§11
Zakres odpowiedzialności
1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia
wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili
wypożyczenia.
2. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika Szkoła może żądać od
rodziców ucznia zwrotu:
– pokrycia kosztu zakupu podręcznika lub materiału ćwiczeniowego
– za zagubienie, zniszczenie lub nie zwrócenie podręcznika do klas I-VIII, przekazanego z
dotacji celowej, szkoła będzie żądać od Rodziców zwrotu kosztów ( podstawa prawna: art.
22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).
– wpłaty Rodzic/Opiekun powinien dokonać na rachunek: Szkoła Podstawowa nr 1 we
Wschowie ul.K.Wielkiego 10 nr konta 48 8669 0001 0001 5323 2000 0004 BS
Wschowa w treści przelewu należy wpisać: „ zwrot za podręcznik do klasy… imię i
nazwisko ucznia”.
– kopię dowodu wpłaty Rodzic przekazuje do biblioteki
3. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone lub zagubione podręczniki Szkoła sprawę kieruje
na drogę postępowania sądowego.
Rozdział VI
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i
stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na
każde ich życzenie.
3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga
Dyrektor Szkoły.
4. Organem uprawionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów
edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

(aktualizacja 23.05.2021r.)

WERSJA REGULAMINU w pliku PDF.