we Wschowie
Menu
Projekt - "Kształtujemy kompetencje kluczowe uczniów"

Regulamin Biblioteki – Cowid 19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

§ 1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na tablicy informacyjnej biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników
oraz personelu biblioteki.

4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece
w jednym czasie, tj. 5 osób.

5. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

§ 2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

  1. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie
    z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

  2. W okresie epidemii ani uczniowie, ani nauczyciele nie mogą sami wchodzić między regały
    i wyszukiwać książek oraz innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi lub nauczycielowi.

§ 3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

1. Przy zwrocie należy okazać bibliotekarzowi książkę (jej numer inwentarzowy lub/i kod kreskowy),
a następnie włożyć ją do specjalnie oznakowanego kosza, który znajduje się w pomieszczeniu głównym biblioteki.

2. Zwracane egzemplarze są poddane 48-godzinnej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone
z wypożyczania.

§ 4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

2. Bibliotekarze mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

3. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

4. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce
do wypożyczenia książek z zachowaniem bezpiecznego dystansu między sobą.

5. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne miejsce kwarantanny dla książek
i przechowywać je w tym miejscu 48 godzin od dokonania zwrotu.

6. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania
na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.